Algemene voorwaarden

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen (kaarten en losse lessen), workshops en andere sessies bij Happy met Tao. Door inschrijving en deelname aan een van deze activiteiten, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Happy met Tao kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website van Happy met Tao (www.happymettao.nl).

2. Betaling
2.1
Iedere activiteit bij Happy met Tao waaraan de deelnemer deelneemt, moet voorafgaand aan de activiteit betaald worden. Betaling kan zowel contant als per bank.
2.2 Indien de verschuldigde (termijn) betaling niet tijdig is betaald, dan kan de deelnemer geen aanspraak maken op deelname aan de activiteit.

2.3 De geldende prijzen staan altijd op de website. Happy met Tao behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door Happy met Tao, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

2.4 Een 5 lessenkaart is gedurende 2 maanden geldig. Daarna vervallen de nog niet gebruikte lessen van de kaart. Men dient zich minimaal 24 uur van te voren aan te melden voor een les per e-mail, telefoon of Whatsapp.

2.5 Een 10 lessenkaart is gedurende 10 weken geldig. Een tijdig  geannuleerde les (minimaal 24 uur) kan binnen deze 10 weken ingehaald worden. Daarna vervalt de les.

3. Lesrooster

3.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Happy met Tao behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Happy met Tao, vermelding op de website en/of per e-mail

4. Beëindiging en opschorting

4.1 Er wordt een overeenkomst gesloten minimaal voor de duur van 5 of 10 lessen. Daarna vervallen alle verplichtingen die de deelnemer heeft jegens Happy met Tao.

4.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de deelnemer de resterende lessen voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet per email worden ingediend bij Happy met Tao en moet een geldige reden hebben

5. Deelname aan overige activiteiten

5.1 Een Deelnemer kan aan een workshop of andere activiteit deelnemen nadat Happy met Tao het volledige bedrag voor deelname aan de heeft ontvangen

6. Annulering les of workshop

6.1 Lessen die minimaal 24 uur van te voren zijn geannuleerd kunnen kosteloos worden ingehaald binnen de geldigheidstermijn van de kaart (5 weken is 2 maanden geldig, 10 weken is 10 weken geldig). Wordt de les minder dan 24 uur van te voren geannuleerd, ongeacht de reden, dan kan de les niet ingehaald worden en is lesgeld verschuldigd.

6.2 Happy met Tao behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal kan de deelnemer de les kosteloos inhalen en schuift de geldigheid van de kaart 1 week op.

6.3 Happy met Tao behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan deelnemer.

6.4 Tot 7 dagen voor de geplande workshop datum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos per e-mail annuleren. Tussen 7 dagen en 2 dagen voor aanvang van workshop krijgt de deelnemer 50% van de kosten terug. Bij annulering minder dan 2 dagen voor aanvang workshop, vindt er geen restitutie plaats

7. Aansprakelijkheid

7.1 Happy met Tao aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops bij, of verzorgd door, Happy met Tao.

7.2 Happy met Tao werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les, workshop, of verzorgd door, Happy met Tao, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel.

Happy met Tao adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les of workshop.
  • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

8. Persoonsgegevens

8.1 Happy met Tao verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Happy met Tao gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de AVG 2018 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

8.2 Happy met Tao gebruikt de in artikel 8.1 genoemde persoonsgegevens ook om deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Happy met Tao en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien men geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Happy met Tao, kan de deelnemer zichzelf uitschrijven voor deze communicatie. De deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Happy met Tao gebruik kan worden gemaakt of dat de deelnemer niet tijdig geinformeerd kan worden over leswijzigingen of lesgeld.

8.3 Happy met Tao geeft de persoonsgegevens van de Leerlingen en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.