Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Happy met Tao

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen (kaarten en losse lessen), ontspanningsmassages met rebalancing technieken, workshops en andere sessies bij Happy met Tao. Door inschrijving en deelname aan een van deze activiteiten, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Happy met Tao kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website van Happy met Tao (https://www.happymettao.nl/algemene-voorwaarden/).

2. Betaling en geldigheidsduur leskaarten en abonnementen
2.1
Iedere activiteit bij Happy met Tao waaraan de deelnemer deelneemt, moet voorafgaand aan de activiteit betaald worden, met uitzondering van de Ontspanningsmassages met Rebalancing technieken. Deze worden na afloop van de sessie per pinautomaat betaald.
2.2 Indien de verschuldigde (termijn) betaling niet tijdig is betaald, dan kan de deelnemer geen aanspraak maken op deelname aan de activiteit.

2.3 De geldende prijzen staan altijd op de website. Happy met Tao behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, ontspanningsmassages met rebalancing technieken, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door Happy met Tao, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

2.4 Een 10 lessenkaart is gedurende 12 weken geldig. Een tijdig  geannuleerde les (minimaal 24 uur) kan binnen deze 12 weken ingehaald worden.

2.5 Een jaarkaart is gedurende een lesjaar geldig. Dat zijn 45 lesweken.  Een tijdig  geannuleerde les (minimaal 24 uur) kan binnen deze 45 weken ingehaald worden.

2.6 Een jaarkaart kan ineens betaald worden. Je krijgt 4 weken korting. Een jaarkaart kan ook in maandelijkse termijnen betaald worden. Je krijgt dan 2 weken korting.

3. Lesrooster en lesvrije weken/dagen

3.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Happy met Tao behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Happy met Tao, vermelding op de website en/of per e-mail.

3.2 Gedurende de kerstvakantie (2 weken), de zomervakantie (4 weken) en
nog 1 nader aan te wijzen week zijn geen lessen. Tijdens feestdagen zijn er geen lessen.

3.3 Indien vakanties of feestdagen vallen in een 10-ritten kaart dan wordt de kaart evenredig verlengd.

3.4. Bij een jaarabonnement (zowel jaar als maandbetaling) zijn de vakanties al verrekend. Mocht een lesdag op een feestdag vallen dan schuift de einddatum van het jaarabonnement 1 week op.

4. Beëindiging en opschorting

4.1 Er wordt een overeenkomst gesloten minimaal voor de duur van 10 of 45  lessen. Daarna vervallen alle verplichtingen die de deelnemer heeft jegens Happy met Tao.

4.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de deelnemer de resterende lessen voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet per email worden ingediend bij Happy met Tao en moet een geldige reden hebben.

5. Deelname aan overige activiteiten

5.1 Een Deelnemer kan aan een workshop of andere activiteit deelnemen nadat Happy met Tao het volledige bedrag voor deelname aan de heeft ontvangen.

6a. Annulering les of workshop

6.1 Lessen die minimaal 24 uur van te voren zijn geannuleerd kunnen kosteloos worden ingehaald binnen de geldigheidstermijn van de kaart (10 weken is 12 weken geldig, een jaarkaart is 1 jaar geldig). Wordt de les minder dan 24 uur van te voren geannuleerd, ongeacht de reden, dan kan de les niet ingehaald worden en is lesgeld verschuldigd.

6.2 Happy met Tao behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal kan de deelnemer de les kosteloos inhalen en schuift de geldigheid van de kaart 1 week op.

6.3 Happy met Tao behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan deelnemer.

6.4 Tot 7 dagen voor de geplande workshop datum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos per e-mail annuleren. Tussen 7 dagen en 2 dagen voor aanvang van workshop krijgt de deelnemer 50% van de kosten terug. Bij annulering minder dan 2 dagen voor aanvang workshop, vindt er geen restitutie plaats.

6b. Annulering sessie Rebalancing
Een afspraak Rebalancing kan kosteloos afgezegd of verzet worden uiterlijk tot 48 uur voor de afspraak. Afzeggingen binnen 24 uur van de afspraak worden voor 50% in rekening gebracht. Afzeggingen op de dag zelf, of het niet nakomen van afspraken worden 100% in rekening gebracht.

7. Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsverzekering

7.1 Happy met Tao aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops bij, of verzorgd door, Happy met Tao.

7.2 Happy met Tao heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten via LVNT.

7.3 Een leerling of client is ten alle tijde zelf verantwoordelijk om voorafgaand aan de les, workshop of sessie de docent of rebalancer te informeren of lichamelijke of geestelijke klachten zoals ziektes (fysiek of geestelijk), blessures, verslavingen, medicijngebruik, doktersbehandelingen etc.

7.4 Happy met Tao werkt met gekwalificeerde docenten en Rebalancers en zorgt altijd voor lessen, sessies en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les, sessie of workshop. Door deelname aan een les, workshop, of sessie verzorgd door Happy met Tao, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel.

Happy met Tao adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent of rebalancer vóór aanvang van de les, sessie of workshop.
  • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Informeer de docent/rebalancer vooraf aan je les/sessie over je fysieke- en geestelijke gezondheid zodat daar rekening mee gehouden kan worden. Client/leerling is hiervoor zelf verantwoordelijk.

8. Klachtenregeling, SCAG en LVNT- en RBCZ lidmaatschap

8.1 Heb je een klacht dan vind ik het fijn om deze samen te bespreken. Ik ga er vanuit dat we er dan samen uit komen.

8.2 Mochten we er niet samen uit komen dan kun je terecht bij de klachten geschillen commissie SCAG waar Happy met Tao bij is aangesloten. Dit is een door het ministerie ingestelde onafhankelijke geschillencommissie ( wettelijk vereist door Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg.

Hiervoor kun je binnen 6 weken schriftelijk een klacht indienen bij het SCAG. In overleg kan dit verlengd worden naar 10 weken.

Schriftelijk ingediende klachten worden bewaard zolang deze nodig zijn en worden uiterlijk 2 jaar nadat de klacht is afgehandeld.

Happy met Tao heeft geheimhoudingsplicht met  betrekking tot alle ingediende klachten zowel mondeling als schriftelijk.

8.3 Happy met Tao heeft een studentlidmaatschap bij LVNT (landelijke vereniging natuurgeneeskundige therapeuten). LVNT is aangesloten bij de koepelvereniging RBCZ.

9. Persoonsgegevens

9.1 Happy met Tao verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het behandelplan voor de ontspanningsmassages met rebalancing technieken (hierin staan je voor- en achternaam en je geboortedatum), voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Happy met Tao gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de AVG 2018 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

9.2 Happy met Tao gebruikt de in artikel 8.1 genoemde persoonsgegevens ook om deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Happy met Tao en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien men geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Happy met Tao, kan de deelnemer zichzelf uitschrijven voor deze communicatie. De deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Happy met Tao gebruik kan worden gemaakt of dat de deelnemer niet tijdig geinformeerd kan worden over les wijzigingen of lesgeld.

9.3 Happy met Tao geeft de persoonsgegevens van de Leerlingen en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

9.4 Happy met Tao doet haar uiterste best om de bestanden veilig te bewaren en maakt gebruik van up-to-date-antivirus software. Ook wordt regelmatig een back-up gemaakt die op een veilige plaats bewaard wordt.

algemene voorwaarden Happy met Tao – versie september 2021